• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
 • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
 • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zaproszenie na Zjazd Sprawozdawczy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej

Z A P R O S Z E N I E

 Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, serdecznie zaprasza na Zjazd Sprawozdawczy OR PCK , który odbędzie się w dniu 25 marca 2023r. o godz. 10.00, w budynku przy ul. Lenartowicza 20 w Bielsku-Białej, Stołówka „MAGIA SMAKU”   osiedle Złote Łany.

Drugi –  termin spotkania wyznacza się  w dniu 25 marca 2023r. o godz. 10.15,  w miejscu jw.

Informuję, że sprawozdanie z działalności  Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej,  znajduje się poniżej !

 W związki z ważnością omawianych tematów    -    obecność delegatów obowiązkowa!

Sprawozdanie z działalności programowej

za 2022 rok
Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej

 

 • Misja i zasady
  Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
 • Funkcjonowanie Rejonowych Organów Statutowych
  W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej funkcjonuje:
  Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w składzie:
  Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej - Tomasz PIWOCHA
  Wiceprezes - Henryk Stokłosa
  Sekretarz - Marek Gruszka
  Członkowie Zarządu
  Leszek Główka
  Henryk Kowacz

  Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym odbył 6 posiedzeń, podczas których podjął uchwał 11 w sprawie:
  1. Uchwała nr 1/2022 w sprawie nadania orderów, odznaczeń i wyróżnień dla działaczy oraz sponsorów OR PCK BB.
  2. Uchwala nr 2/2022 w sprawie organizacji Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy w dniu 30.04.2022r.
  3. Uchwala nr 3/2022 w sprawie utworzenia Koła PCK osób niesłyszących i słabo słyszących w BB.
  4. Uchwała nr 4/2022 w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego OR PCK BB
  w dniu 26.03.2022r.
  5. Uchwala nr 5 /2022 w sprawie rezygnacji z organizacji zawodów Pierwszej Pomocy etap rejonowego.
  6. Uchwala nr 6/2022 w sprawie przesunięcia terminu Zjazdy Sprawozdawczego OR PCK w z na dzień 23.04.2022r. godz. 10.
  7. Uchwala nr7/2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności OR PCK
  w Bielsku-Białej za rok 2021.
  8. Uchwała w sprawie terminu Zjazdu OR PCK w BB na dzień 14.05.2022r.  oraz
  traci moc uchwala nr 6/2022.
  9. Uchwała nr 9/2022 w sprawie sprzedaży Ambulansu VW LT.
  10. Uchwała nr 10/2022 w sprawie wyróżnienia OH PCK p. Gabrielę Pieczarka.
  11. Uchwala nr11/2022 w sprawie zakupu Ambulansu Opel Vivaro.

W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej działa Rejonowa Komisja Rewizyjna
w składzie:
Przewodniczący: Arkadiusz Mikołajski
Członkowie:
Antoni Kruczek
Paweł Kupczak

Komisja Rewizyjna odbyła w roku sprawozdawczym cztery spotkania oraz dwie kontrole zagadnieniowe z których sporządziła pisma pokontrolne.

W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża działa Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi, której funkcjonuje Prezydium Rady w składzie:
Przewodniczący Rady- Roman Pieńczewski
Członkowie
Marek Gruszka
Lucjan Martyniak
Henryk Kowacz

W okresie sprawozdawczym, Rada Rejonowa HDK PCK przy OR PCK w Bielsku-Białej odbyła 2 swoje posiedzenia.

 

Stany organizacyjne

W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża funkcjonują jednostki podstawowe
tj.:
1. Dwie (2) Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej i Czechowicach Dziedzicach-50 członków.
2. Dwadzieścia siedem (27) Klubów Honorowych Dawców Krwi -579 członków
3. Trzydzieści siedem (37) Szkolnych Kół PCK - 584 członków
4.  Dwa (2) Koła zakładowe/środowiskowe- 21 członków

 • Współpraca z Krajowymi Stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Półksiężyca

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej nie realizuje bezpośredniej współpracy z Krajowymi Stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Półksiężyca.

 • Wolontariat

W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej przez cały okres sprawozdawczy są zaangażowane dwie osoby jako wolontariusze tj. jedna osoba wykonuje prace w formie wolontariatu w siedzibie OR PCK w Bielsku-Białej przy ul. Dworcowa 15
w Żywcu oraz druga osoba w naszej siedzibie OR PCK w Bielsku-Białej przy ul. Rynek 6
w Cieszynie.

Ponadto z chwilą wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie i rozpoczęcia udzielania pomocy napływającym uchodźcom na teren działania Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej,  zgłosiło się wielu wolontariuszy w pierwszej fazie udzielania pomocy, tj. w okresie natężonego przyjmowania i wydawania pomocy humanitarnej. W tym okresie pomagali również uczniowie pobliskich szkół ponadpodstawowych, inspirowanych przez opiekunów Szkolnych Kół PCK. Z chwilą unormowania się sytuacji z przyjęciami darów i ich wydawania w okresie od maja 2022 pozostała już 7 stałych wolontariuszy, którzy do dnia składania sprawozdania udzielają systematycznego wsparcia przy organizacji wydawania pomocy, przygotowania tej pomocy do wydania, pomoc przy załadunkach transportów darów na Ukrainę.

W roku 2022 przy udziale wolontariuszy Klubów HDK PCK oraz uczniów Szkolnych Kół PCK rej. bielskiego przeprowadzono 10 zbiórek żywności w sklepach: Kaufland Bielsko-Biała, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice i Pszczyna, Intermarche - Cieszyn, Stokrotka- Bielsko-Biała i Żywiec oraz 9 kwest do zbiórki publicznej 2019/2472/OR, podczas których zebrano 12.592,05 złotych.

W roku 2022 przy udziale wolontariuszy Klubów HDK PCK rej. bielskiego oraz uczniów Szkolnych Kół PCK rej. bielskiego przeprowadzono 21 publicznych 2022/727/OR w Zakładach Pracy, Klubach, sklepach: Kaufland Bielsko-Biała, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice i Pszczyna, Intermarche - Cieszyn, Stokrotka- Bielsko-Biała i Żywiec. Podczas których zebrano 24.066,40 złotych.

 • Zatrudnienie

W Oddziale Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym było zatrudnionych:
1- osoba na umowę o prace przez okres 12 miesięcy dyrektor OR PCK w BB
1 -osoba na umowę o pracę przez okres do 7 miesięcy z uwagi na przejście na emeryturę
w miesiącu lipcu 2022 (kasjer).

1- osoba na umowę Zlecenie przez okres 6 miesięcy realizacja zadań statutowych OR PCK
a kolejne 6 miesięcy realizowała program logistyczny #napomocUkrainie.
1- osoba na umowę Zlecenie przy realizacji programu logistycznego #napomocUkrainie” przez okres 10 miesięcy.

20 (rotacyjnie) - ratowników medycznych/ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy na umowę Zlecenie przy realizacji przez Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej transportów sanitarnych i zabezpieczeń imprez sportowo-rekreacyjnych.

 8 wolontariuszy zaangażowanych bezpośrednio w pomoc humanitarną dla uchodźców przez okres pow. 3 miesięcy.

Cecylia Ścieszka
Beata Jarończyk
Sylwia Rudzińska
Jan Kawczak
Antoni Kruczek
Jacek Słobosz
Jerzy Zdeb
Radosław Rudziński

 • Kontrole

W Oddziale Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w roku 2022 nie było prowadzonych kontroli zewnętrznych.

 • GOTOWOŚĆ DO DZIAŁANIA W CZASACH KRYZYSU

W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej został utworzony Pluton wsparcia Obrony Cywilnej, który ma za zadanie realizację zadań w okresie sytuacji kryzysowej i bezpośrednio współpracować z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w okresie wojny/konfliktu zbrojnego. Członkowie Plutonu Wsparcia są wyreklamowani od powszechnego obowiązku obrony na czas wojny do realizacji przedmiotowych zadań Plutonu Wsparcia Obrony Cywilnej.
Ponadto obie Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej
i Czechowicach-Dziedzicach za wpisane do Systemy Ratownictwa Przeciwpożarowego i podlegają Wojewodzie Śląskiem.
Ponadto Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Czechowicach-Dziedzicach jest uwzględniona do Plan Zarządzania Kryzysowego w Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

 • Pomoc humanitarna

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022r zrealizował trzy programy logistyczne #napomocUkrainie" na kwotę: 83.735,54 złotych.
 Z programów tych zostały zakupione między innymi: waga magazynowa, wózek paleciak, skaner, drukarka, program komputerowy Office. Ponadto z tego programu Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej częściowo pokrył koszty administracyjne prowadzonej działalności humanitarnej, zakupił wyżywienie dla wolontariuszy, pokrył koszt usług transportu darów oraz zakup paliwa do pojazdów, którymi był i jest prowadzony transport darów między magazynami oraz na terytorium Ukrainy, pokryto również wynagrodzenie magazyniera realizującego pomoc humanitarną.

Ponadto Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej wykresie od 01 czerwca do 31 grudnia 2022r. zrealizował dwa programy humanitarne "#napomocUkrainie"
w kwocie 220 000,00 złotych (01.06-31.08.2022-80 tys. złotych i od 01.09 do 31.12.2022- 140 tys. złotych), za które zamówił i zakupił żywność, środki higieny osobistej, chemie, leki. Zakupiony powyżej asortyment został wydany i jest wydawany dla uchodźców z Ukrainy, którzy zgłaszają się do siedziby Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego6, ul. Dworcowa 15 w Żywcu i ul. Rynek 6 w Cieszynie.

 Działanie GPH

W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej nie funkcjonuje Grupa Pomocy Humanitarnej.

 • Pomoc dla migrantów

Grupa Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach pomagała w przygotowaniu 21 miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy, organizowała transporty z dostawą rzeczy uchodźcom przebywających na terenie działania grupy. Współorganizowała magazyn, gdzie można było zostawić rzeczy dla uchodźców. Na prośbę szkół z terenu gminy wykonała transporty zebranych rzeczy do magazynu oraz OR PCK w Bielsku-Białej.
W okresie od 27.02.2022 do 12.03.2022 Grupa Ratownictwa PCK w Czechowicach- Dziedzicach na prośbę Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Czechowice-Dziedzice, pozostawała w gotowości do udzielania pierwszej pomocy przybywającym do Czechowic-Dziedzic uchodźcom z Ukrainy.

Ponadto w dniach 16-21.03.2022 na Zlecenie Biura ZG PCK, Grupa Ratownictwa PCK
w Czechowicach-Dziedzicach pełniła dyżur w Punkcie Rejestracyjnym w Medyce.
W roku sprawozdawczym Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej przeprowadziła 45 zabezpieczeń medycznych na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Grupa przeprowadziła również dla zleceniodawców/partnerów zewnętrznych było 7 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  Członkowie grupy w 2022 roku przepracowali 4683 roboczo godziny, co stanowi wzrost o 3662,5 roboczo godziny w stosunku do 2021 roku.

 Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej była powoływana do akcji poszukiwawczych 3 razy, jednak żadne nie doszło do skutku z uwagi na odnalezienie poszukiwanego.
Szkoleń wewnętrznych organizowanych przez Grupę było 5, w tym jedne w ramach współpracy z 133BLP w Cieszynie. Dwukrotnie brała udział w ćwiczeniach zewnętrznych.  Biorąc pod uwagę, że to był pierwszy rok kalendarzowy po zniesieniu epidemii Grupa mocno pracowała na zabezpieczeniach, gdzie ich stali kontrahenci nadrabiali organizację swoich wydarzeń z lockdownu. W związku tym, Ratownicy doszkalali swoje umiejętności podczas zleceń. Ratownicy GR PCK w Bielsku-Białej łącznie przepracowali 1253 osobogodzin przy zabezpieczeniach imprez w tym płatnych.
Bezpośrednio po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej odbyła dwa wyjazdy w dniach 11-14.03 i 26-27.03 2022r., gdzie przepracowali 576 osobogodzin w punktów recepcyjnych w Medyce. Działania były koordynowane przez Krajowy Zespół Koordynacyjny ds. Ratownictwa przy Zarządzie Głównym PCK.
Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej od 28 lat organizuje główny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie swojego miasta, czym aktywizuje bielską społeczność w działalność wolontariacka. Aktywnie uczestniczy w życiu Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, są zawsze, gdy ich potrzebujemy co szczególnie było widać początkiem roku podczas wydarzeń za wschodnią granicą. Ratownicy zorganizowali we własnym zakresie paczki świąteczne dla dzieci z domu dziecka w Wiśle oraz przeprowadzili pogadankę na temat pierwszej pomocy. Porównując aktywność Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej z rokiem poprzednim, należy podkreślić, że wzrosła dwukrotnie ilość zabezpieczeń i ćwiczeń. Zwiększyła się ilość aktywności prospołecznych nie związanych z tematyką Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej nawiązała nową współpracę z OSP Komorowice Śląskie oraz z sekcją medyczną 133BLP w Cieszynie.

 •  Inne

Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej od samego początku uruchomienia pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy wspierał działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bielsku-Białej poprzez przekazywanie zebranej żywności, odzieży dla uchodźców, którzy masowo zaczęli przybywać na tereny działania

OR PCK w Bielsku-Białej i przekazywać dla nich potrzebną żywność, środki higieny osobistej itp. do wszystkich tworzonych spontanicznie punktów recepcyjnych. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża pomagał wyposażać również tworzone punktu recepcyjne czy też miejsca pobytu uchodźców w koce, materace, łóżka polowe, łóżeczka dziecinne itp.

Przekazywano pomoc żywnościową do Punktów Recepcyjnych utworzonych dla uchodźców w:

- Bielsko-Biała ul. Starobielska 10,
- Bielsko-Biała ul. Wapiennicka 34,
- Bielsko-Biała ul. Bratków 16,
-Bielsko-Biała ul. Filarowa.
- Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Lalikach
- Ośrodku w Pewli Małej ul. Żywiecka 4,
- Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach,
- Hotel Vesta w Jeleśni,
- Ośrodek Wczasowy „Zielony Stok” w Wiśle,
- Schronisko Bolka i Lolka w Bielsku-Białej,
- Ligota ul. Koło 1, QD Alliance Sp. z o.o. Pszczyna.
- Fundacja Zapobiegania i resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku-Białej,
- Granica „Dom dziecka”,
- Hostel ul. Batorego 6,
- Hostel ul. Komorowicka 110,
- Beskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.
Grupa Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach zorganizowała pomoc dla rodziny, której spalił się dom w miejscowości Gilowice.

Pierwsza pomoc

Grupa Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach w 2022 roku przeprowadziła 26 szkoleń/pokazów z pierwszej pomocy. Ponadto w okresie sprawozdawczym Grupa Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach, wzięła udział w 2 akcjach poszukiwawczych oraz wykonała 43 zabezpieczenia medyczne imprez oraz
1 zabezpieczenie imprezy masowej.
Grupa Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach zorganizowała w okresie sprawozdawczym Miejskie Zawody w Udzielaniu Pierwszej Pomocy dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Czechowice-Dziedzice.

W strukturze Oddziału Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym działało dwóch (2) instruktorów Pierwszej Pomocy, z czego tylko jeden p. Henryk Stokłosa realizował swoje zadania instruktora, przeprowadzając:
- 4 kursy elementarne 5 godzinne w których uczestniczyło 40 uczestników,
- 1 kurs bazowy 8 godzinny w którym udział wzięło 14 uczestników,
-2 kursy podstawowe 16 godzinne w których udział wzięło 15 uczestników (kurs przeprowadzony w ramach działalności nieodpłatnej).
Porównywalnie do roku 2021 nastąpił wzrost przeprowadzonych szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy o 4 wyżej wymienionych kursy elementarne i 1 bazowy.

 • system ratownictwa

Grupa Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach w okresie sprawozdawczym wzięła udział w szkoleniu/ćwiczeniach, zorganizowanych przez Biuro ZG PCK z zakresu poszukiwań osób zaginionych w Malczycach.

 • Powszechna edukacja humanitarna
 • Edukacja humanitarna

W okresie sprawozdawczym Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej nie współpracował z uczelniami/jednostkami wojskowymi/szkołami w zakresie edukacji humanitarnej, w zakresie szerzenia wiedzy o 7 zasadach PCK.

  Ochrona znaku

W okresie sprawozdawczym Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej nie podejmował działań w zakresie ochrony znaku.

Biuro Informacji i Poszukiwań

Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym na podstawie Decyzji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uczestniczył w pięciu (5) ekshumacjach na terenie swojego działania, podczas których ujawniono 778 szczątków żołnierzy niemieckich, które następnie zostały przewiezione na cmentarz żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich.

Ponadto w ramach realizacji programu poszukiwań przyjął od uchodźców z Ukrainy trzy (3) zgłoszenia poszukiwań członków ich rodzin/ mężów, którzy zaginęli w trakcie trwania konfliktu na terytorium Ukrainy oraz jedno (1) zgłoszenia poszukiwania rodziny na terytorium Izraela.

Wyżej wymienione przyjęte wnioski o wszczęcie spraw poszukiwań, zostały przekazane do dalszej realizacji do Biura Informacji i Poszukiwań PCK w Warszawie.

 • DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI I ZDROWIA

Krwiodawstwo/Działalność rejonowa

Zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie popularyzacji honorowego krwiodawstwa jest zachęcanie jak największej liczby zdrowych osób do bezpłatnego oddawania krwi. Zadanie to realizowane jest m.in. za pośrednictwem;

W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej funkcjonuje 27 Klubów Honorowych Dawców Krwi (579 członków w tym 117 kobiet), które działają na terenie Miasta Bielsko-Biała, pow. bielskiego, pow. cieszyńskiego, pow. pszczyńskiego
i pow. żywieckiego.

Ponadto na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej działa 37 Szkolnych Kół PCK w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych (584 członków i 137 wolontariuszy).

Ponadto działają w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej 2 Koła zakładowe/środowiskowe PCK, tj. Koła PCK w Cieszynie oraz Koło PCK osób niesłyszących i słabo słyszących w Bielsku-Białej i Koło PCK w Cieszynie (łącznie 21 członków w tym 8 kobiet i 15 wolontariuszy). Koło PCK osób niesłyszących i słabo słyszących należy traktować również jako grupę seniorów.

Klubu HDK PCK działające przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej w roku sprawozdawczym zorganizowały 117 akcji krwiodawstwa a szkoły 11 akcji. tutaj należy nadmienić, że RCKiK na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej w roku sprawozdawczym ograniczyły przeprowadzanie wyjazdowych akcji krwiodawstwa do szkół z uwagi na nadmiar zebranej krwi w magazynach RCKiK oraz wdrożonych programów oszczędnościowych logistyki.

Łącznie Kluby HDK PCK i Szkolne Koła PCK zorganizowały 128 akcji krwiodawstwa, podczas których zebrano tzw. czerwonokrzyskiej 1473,460 ml krwi pełnej (porównywalnie -dane zyskane od służby krwi w ilości pobranej z litrach w przeliczeniu na krew pełną-15.545,800.) W celu porównania w szkołach ponadpodstawowych zorganizowana 11 akcji krwiodawstwa (220 dawców), gdzie zebrano łącznie 99 litrów krwi pełnej.

Należy zauważyć minimalny spadek zebranej krwi "czerwonokrzyskiej" ale należy to tłumaczyć między innymi zmniejszeniem ilości akcji krwiodawstwa organizowanych przez Klubu HDK PCK oraz Szkolne Koła PCK. Spadek ten jest podyktowany odwołaniem akcji w Klubach oraz odstąpienie przez RCKiK akcji wyjazdowych w szkołach ponadpodstawowych lub ich zmniejszenie do jednej akcji w roku szkolnym.

Ponadto należy zauważyć spadek dawców podczas akcji organizowanych przez Klubu HDK PCK na terenie dziania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, związany z faktem, że po wprowadzeniu dwóch dni wolnego za oddanie krwi, część krwiodawców oddaje krew bezpośrednio w punktach RCKiK, gdyż może skorzystać z dwóch dni wolnego np. jak się to dzieje we czwartki bądź w poniedziałki, gdy oddaje w te dni krwiodawca krew. Większość Klubów HDK PCK rej. bielskiego organizuje akcje wyjazdowe akcje krwiodawstwa w soboty lub niedziele przy lokalnych Parafiach i krwiodawcy w niektórych przypadkach nie opłaca się tracić jednego dnia wolnego za oddanie krwi, gdy oddaje krew np. w niedziele i dlatego idzie oddać krew do punktu poboru krwi RCKiK wg. swojego miejsca zamieszkania, co w konsekwencji obniża ilość zebranej krwi "czerwonokrzyskiej".

W celu promocji honorowego krwiodawstwa Kluby HDK PCK przynależące do Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej w roku sprawozdawczym zorganizowały lokalnie poniższe inicjatywy:

1. Organizacja indywidualnych i drużynowych zawodów wędkarskich przez Klub HDK PCK przy OSP w Jaworzu. W zawodach wzięło udział 9 drużyn trzy osobowych.

2. Organizacja III turnieju piłki nożnej dla Honorowych Dawców Krwi im. Roberta Wośko przez Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy. Wturnieju wzięło udział cztery (cztery) drużyny.

3. Współorganizacja w dniu 15 października 2022r, przez Klub HDK PCK przy Parafii Świętej Barbary w Strumieniu I Amatorskiego Turnieju Siatkówki dla klubów HDK rejonu bielskiego, w której wzięło udział cztery drużyny.

4. Organizacja indywidualnych i drużynowych zawodów wędkarskich dla Honorowych Dawców Krwi i ich sympatyków przez Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej -Hałcnowie o Klub HDK PCK Nemak Poland w Bielsku-Białej na stawie PZW Karaś w Bielsku-Białej. W zawodach wzięło 40 osób, którzy reprezentowali 11 klubów HDK PCK rej. bielskiego.

W celu promocji Honorowego Krwiodawstwa na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej zorganizowana poniższe akademie HDK.

1.Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Skoczowie w sali OSP Kiczyce pow. cieszyński w dniu 27.02.2022r.
2.Miejsko-Gminy Klub HDK PCK w Wilamowicach w Restauracja „Rogowa” w Wilamowicach w dniu 24.09.2022r.
3.Klub HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Żywcu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu w dniu 15.10.2022r.
4. Klub HDK PCK przy UM w Czechowicach-Dziedzicach, Klub HDK PCK  ZF S.S Poland  w Czechowicach-Dziedzicach w Dworku Eureka w Czechowicach - Dziedzicach w dniu 15.10.2022r.
5. Klub HDK PCK w Woli w Domu Kultury  Wola, pow. pszczyński w dniu 25.11.2022r.

Dane liczbowe określające realizację zadania publicznego przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zadania określonego w § 6 ust. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1371) w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r., określonego w umowie nr NCK-D/UM/22/2022, zawartej w dniu 2.08.2022 r, pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Polskim Czerwonym Krzyżem.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku:

a) liczba nadanych odznak, legitymacji i okładek ZHDK:

- okładek, legitymacji i odznak po 5/6 litrach - 603

- okładek, legitymacji i odznak po 10/12 litrach - 293

- okładek, legitymacji i odznak po 15/18 litrach -189

- łącznie nadań (okładki, legitymacje, odznaki) -1085

 

b) liczba wydanych duplikatów legitymacji i okładek ZHDK: 13

- legitymacji po 5/6 litrach - 7

- legitymacji po 10/12 litrach - 1

- legitymacji po 15/18 litrach -5
- okładek -13
- łącznie wydanych duplikatów (legitymacje, okładki) -13

 Efekty udziału w ogólnopolskich akcjach

W okresie sprawozdawczym Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej nie uczestniczył akcjach typu „Młoda krew ratuje życie”.

 • Promocja zdrowia
  • Kampanie rejonowe

 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym przeprowadził 36 (po 1,5 godziny zegarowej) stacjonarnych warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowia w.

- Dziennym Domu Seniora+ w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 62,
- Klubie Seniora+ w Bielsku-Białej ul. Jesionowa 13,
- Klubie Seniora” w Bielsku-Białej ul. Jutrzenki 20.

Realizacja przedmiotowego zadania był współfinansowana przez Miasto Bielsko-Biała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielsku-Białej w kwocie 5004,00 złotych. (Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022).

 • Kampanie ogólnopolskie

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym realizował IX i X Edycję programy profilaktycznego ph. "Dziel się Uśmiechem" w których to programach wzięło udział 1888 uczniów z 17 jednostek oświaty z Miasta Bielsko-Biała, pow. bielskiego i żywieckiego.
Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża w okresie sprawozdawczym realizował również Olimpiadę promocji zdrowego stylu życia, w której na etapie rejonowym wzięło udział 165 uczniów z 11 jednostek oświatach z Miasta Bielsko-Biała, pow. bielskiego
i żywieckiego:

 Kategoria: Szkoła Podstawowa:

I miejsce – Aleksandra Katańska – 48 pkt. – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Jasienicy – OR PCK w Bielsku-Białej;

 

Kategoria: Szkoły Średnie:

I miejsce – Kamila Olek – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

II miejsce – Aleksandra Chrapczyńska – 54 pkt. – Bielska Szkoła Przemysłowa – OR PCK w Bielsku-Białej;


Na etapie okręgowym nasi uczniowie w tej edycji Olimpiady promocji zdrowego stylu życia, zajęli następujące miejsca:

Kategoria: Szkoła Podstawowa:

I miejsce – Aleksandra Katańska – 48 pkt. – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki
w Jasienicy – OR PCK w Bielsku-Białej;

 

Kategoria: Szkoły Średnie

 

I miejsce – Aleksandra Chrapczyńska – 54 pkt. – Bielska Szkoła Przemysłowa – OR PCK w Bielsku-Białej;


Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym przeprowadził akcje „Gorączka Złota” w której wzięli szkoły z pow. bielskiego i żywieckiego. Łącznie wzięło 14 placówek oświatowych. Zebrano łącznie 6912,25 złotych. Najwięcej zebrała złotych monet Szkoła Podstawowa nr 37 w Bielsku -Białej na kwotę: 1.231,48 złotych.
II miejsce szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach- 961,99 złotych.
III miejsce szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej – kwota 561,85 złotych.

Natomiast z pow. żywieckiego udział wzięło 5 szkół. Najwięcej zebrał Zespół Ekonomiczno -Gastronomicznych w Żywcu – kwota 508,69 złotych.

 • AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA I NIWELOWANIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH
  • Dożywianie /Pomoc rzeczowa i finansowa

Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej nie prowadzi stołówki /jadłodajni. Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej przez cały okres sprawozdawczy prowadzi pomoc żywnościowa i rzeczową dla potrzebujących w tym też od 24 lutego 2022 uchodźcom
z Ukrainy.

W analizowanym okresie Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej wydał:

Pomoc społeczna dla potrzebujących Polaków:

1. Paczki żywnościowe (bez FEAD) dla 1043 beneficjentów.
2. Odzież -dla 30 beneficjentów.
3. Inna pomoc dla w tym dla 12 dzieci.

Pomoc społeczna dla Ukrainy

1. Paczki żywnościowe (bez FEAD) dla 17754 beneficjentów (26350kg).
2. Paczki chem.-kosmetyczne dla 10974 beneficjentów (7980kg).
3. Odzież i obuwie dla 15009 beneficjentów (3878).
4. Zapomogi finansowe dla 700 beneficjentów (łączna kwota 70000,00 złotych) - dot. to kart KiK).
5. Inna pomoc dla 10354 beneficjentów (1902kg).

Ponadto Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej przyjął do magazynów Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej większych ilościach między innymi:

W tym samym okresie sprawozdawczym Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej przekazał dla uchodźców przebywających na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej i przekazał na terytorium Ukrainy:

 1. Obuwie trekkingowe z dostaw z Holandii i Włoch darowizna od firmy Wolverine Europa – 38.458,97 kg.
  2. Woda Żywiec Zdrój niegazowana 0,5 litra- 150.389,24 kg- o wartości 92.585,00 złotych.
  3. Pieczywo bezglutenowe jako darowizna od firmy Ultraeuropa Sp. z o.o. w Rybarzowicach – 7979,68kg o wartości 78.004,06 złotych.
  4. Karty KiK w ilości 700 szt., wartość 70.000,00 złotych, które przekazano beneficjentom na terenie Miasta Bielsko-Biała, pow. bielski, pow. cieszyński, pow. pszczyński i pow. żywiecki.
  5. Woda niegazowana Żywiec Zdrój 0,5 l – 136.120.00 kg w 7 transportach do Centralnego Magazynu Polskiego Czerwonego w Przeworsku.
  6. Obuwie trekkingowe z dostawy od firmy Wolverine Europa z Holandii i Włoch – 715.438,31 kg w 5 (pięciu) transportach do Centralnego Magazynu w Przeworsku
   i Warszawie.

7. Plecaki dla dzieci polskich i z Ukrainy w ramach wyprawki dla Żaka otrzymane - 560 szt.

8. Obuwie trekkingowe z dostawy od firmy Wolverine Europa z Holandii i Włoch – 715438,31 kg w 3 dużych transportach dla Miasta Bielsko-Biała, które przekazało je następnie do magazynu Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu.
9. Herbata z firmy Mokate Sp. z o.o. w Ustroniu- wartość darowizny - 58 449,59 zł/brutto.

10. Jula Poland Sp. z o.o. ul. Malborska 49, w Warszawie- odzież dla uchodźców w ramach inicjatywy: „Jula Dobrym sąsiadem” – wartość darowizny -2996,17 złotych.

11. Kaufland Polska- darowizna na kwotę 5000,00 złotych w bonach (zakup art. spożywczych dla uchodźców z Ukrainy).

Ponadto Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej przekazał pomoc/dary na terytorium Ukrainy łącznie 42 transporty w tym: 30 małych, 2 średnie i 10 dużych transportów
o łącznej wadze 182.183kg.

Duże transporty darów zostały dostarczone między innymi do:
1. Powiatu Czerniowieckiego (do Kicmania).

 

Natomiast małe i średnie transporty darów przekazaliśmy dla:

 1. Dla Fundacji „Marzenie Dziecka” we Lwowie,
 2. Dla Urzędu Miasta Błahowiszczenśke,
 3. Dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Non-Profit Lwowski Terytorialny Związek Medyczny Fundacja „Wielodyscyplinarny Kliniczny Szpital Pogotowia i Intensywnej Terapii, Zakład Leczniczy Szpital Świętego Mikołaja we Lwowie,
 4. Dla Ministerstwa Obrony Ukrainy Jednostka Wojskowa A1302,
 5. Dla Rzymsko -Katolickiej Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Przemyślanach,
 6. Dla Fundacji „Save Mariupol”,
 7. Dla Fundacji NGO „PITEPLYCYA” w Słowiańsku,
 8. Dla Gromadzkiej Organizacji Spółka Bezpieczeństwa Uprawnienia „Antykorupcja” w Drohobyczu – trzy transporty
 9. Dla Fundacji Internacjonal Charyty Fundation Vector of Hope” we Lvowie.
 10. Dla Organizacji „Vilna Natsiya” Buplic Movement w Kijowie,
 11. Dla organizacji publicznej „Kobiece Serce Zarichny” w Zaporożu.
 12.  Fundacja Save Mariupol.

 

 • Kluby Seniora

Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w roku sprawozdawczym realizował z program "Aktywizacja i integracja osób starszych" współfinansowany przez Urząd Miasta
w Bielsku-Białej na łączna kwotę 7.500,00 złotych (całkowita kwota kosztów realizacji zadania była 16.500,00 złotych) skierowany dla grupy 45 seniorów i obejmował swoim zakresem okres od 15.03.2022r do 23.12.2022r. W programie między innymi zrealizowana dwie wycieczki turystyczne jedno dniowe do Ogrodów Jana Pawła II w Rychwałdzie, Muzeum Domu Jana Pawła II w Wadowicach oraz wycieczkę do Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie połączonej z obchodami Dnia Osób Głuchych. Zorganizowana równie spotkanie z okazji Dnia Seniora z udziałem władz samorządowych Miasta Bielsko-Biała jak i zaproszonych gości. Ponadto omawiana powyżej grupa uczestników programy co wtorek spotykała się na zajęciach integracyjnych w pomieszczeniach udostępnionych przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 14, na których to zajęciach seniorzy, osoby niesłyszące i słabo słyszące prowadzili zajęcia związane z poprawa własnego zdrowi, prace rękodzielnicze, spotkania z okazji Dnia Kobiet, z okazji Święta Wielkanocnego i malowania pisanek itp.

Ponadto Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej realizował prowadzenie stacjonarnych warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowia na rzecz osób starszych współfinansowany przez Urząd Miasta Bielsko-Białe na kwotę 5004,00 złotych. Instruktor Pierwszej Pomocy oraz wolontariusze prowadzili co miesiąc szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i pogadanki
o zdrowym odżywianiu w trzech Klubach Seniorów w Bielsku-Białej. Łącznie przeprowadzili 36 spotkań z seniorami, gdzie łącznie przepracowali 54 godziny zegarowe.

 • Inne formy pomocy i działalności

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża nie prowadził w okresie sprawozdawczym działań opiekuńczych, placówek opiekuńczych, nie zatrudniał sióstr/opiekunek PCK ani nie prowadził innych formy działalności opiekuńczej.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej wspólnie z Grupami PCK
w Bielsku-Białej i Czechowicach -Dziedzicach prowadził działalność gospodarcza
w postaci realizacji transportów sanitarnych na rzecz szpitali, ośrodków pomocy społecznej, osób prywatnych oraz prowadził działalność gospodarczą w postaci wykonywania zabezpieczeń imprez sportowo - rekreacyjnych.

Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża prowadzi działalność gospodarczą
w postaci sprzedaży upominków Honorowego Krwiodawstwa.

Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej prowadzi również działalność gospodarczą w postaci wynajmu pomieszczeń w budynku OR PCK w BB przy
ul. Sobieskiego 6 dla trzech podmiotów.

Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża w roku 2022 pozyskał w formie darowizny rzeczowej:
1. Ambulans Fiat Ducato nr. rej. o wartości 23.322,44 złotych od Bielskiego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Bielsku-Białej.
2. Darowiznę Odzieży (garnitury i spodnie) od firmy A.H. MODA S.C. Sylwia Jacek Kasperek, wartość darowizny 113,350,00 złotych. 
3. Darowiznę finansową od firmy Wolverine Europa w kwocie 71.110.01 złotych.
4. Darowiznę finansowa (bony podarunkowe) tzw.  reklamowa w kwocie 5000,00 złotych z firmy Kaufland.
5. Darowiznę finansową od Nadleśnictwa Lasy Państwowe w Bielsku-Białej dla OR PCK BB
w kwocie 2000,00 złotych.
6. Darowiznę finansową od dla GR PCK w Bielsku-Białej  od Firmy Nemak Poland w Bielsku-Białej w kwocie 2000,00 złotych.
7. Darowiznę finansowa od dla GR PCK w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 2000,00 złotych od firmy ZIMET i Kasy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Kredytowe "Szopienice"
w Katowicach.
8. Nagroda finansowa dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Czechowicach-Dziedzicach - 3000,00 złotych od Rady Miasta Czechowice-Dziedzice.

Bielsko-Biała, dn. 27.02.2023r.                                               

Marek Mielnik
Dyrektor OR PCK
w Bielsku-Białej