• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej za rok 2020

Sprawozdanie

z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej w roku 2020.

zawiera najważniejsze działania, wydarzenia, dane organizacyjne struktur PCK działających na terenie działania rejonu bielskiego PCK. Zarząd Oddziału Rejonowego PCK swym zasięgiem obejmuje: miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki.

Ujęte w sprawozdaniu zadania realizowane były  przez Oddział Rejonowy PCK  Bielsko-Biała i swoje  biura  PCK w Żywcu i Cieszynie  w roku 2020. Zadania i cele są zgodne ze Statutem PCK i planem pracy przyjętym na Zjeździe Sprawozdawczym PCK w dniu 29 lutego 2020r., koncentrując się głównie na takich działaniach jak: pomoc najsłabszym grupom społecznym, promocja zdrowia, pierwsza pomoc, honorowe krwiodawstwo, upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych oraz kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzkiej godności, zbiórka używanej odzieży, prowadzenie działalności gospodarczej w formie sprzedaży upominków HDK PCK oraz transportów sanitarnych na rzecz szpitali i osób prywatnych.

 Dział I. Działalność statutowa

Stan organizacyjny Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej  na dzień 31 XII 2020 r. przedstawia się następująco:

- 28 (2019-55) Szkolnych Kół PCK zrzeszających  członków 107, 
-  27 ( 2019-20)  Klubów HDK PCK zrzeszających 623 ( 2019-521) członków,
-   2  Grupy Ratownictwa PCK  15 (2019-11) osób  -  Bielsko-Biała i   12 (2019-17) osób Czechowice-Dziedzice . 
Razem członków PCK, skupionych w 58 (2019-77) jednostkach – 769 ( 2019-1652) w tym 627 (2019- 521) Honorowych Dawców Krwi.

Zarząd  Oddziału Rejonowego PCK pracował w składzie:
Henryk Stokłosa   -   pełniący obowiązki Prezesa
Marek Gruszka     -   sekretarz Zarządu
Henryk Kowacz   -    konsultant ds. krwiodawstwa
Leszek Główka     -    Konsultant ds. krwiodawstwa

Zarząd  odbył 6 posiedzeń, podjął 14 uchwał. Na posiedzeniach Zarząd planował i zatwierdzał budżet, omawiał sprawy związane z funkcjonowaniem biura w Żywcu i Cieszynie, zajmował się formami pozyskiwania środków finansowych na działalność, analizował przychody i koszty działalności gospodarczej (transport medyczny), zajmował się realizacją zadań z zakresu promocji zdrowia, honorowego krwiodawstwa, pierwszej pomocy oraz sprawami działalności szkolnych kół.  Przewodniczący Rejonowej  Komisji Rewizyjnej PCK  lub inny członek komisji uczestniczył w posiedzeniach Zarządu.

Rejonowa Rada HDK PCK odbyła  1 posiedzenie w dniu 23 stycznia 2020r., brak protokołu z posiedzenia RR HDK. Kolejne posiedzenia RR HDK PCK OR PCK w Bielsku-Białej zostały odwołane z uwagi na wprowadzony reżim sanitarny spowodowany COVID-19 od dnia 15.03.2020r.

I.  Pomoc rzeczowa  i doraźna.

W zakresie pomocy rzeczowej i doraźnej w roku 2020, Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej skupił się przede wszystkim na całorocznej organizacji pomocy żywnościowej dla najuboższych a szczególnie w okresie świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia.

W roku 2020 ze środków pozyskanych od sponsorów i partnerów Polskiego Czerwonego Krzyża, mogliśmy zrealizować program działań obejmujący pomoc rzeczową dla 1903 osób poprzez przygotowanie i dystrybucję; 

- paczek żywnościowych- 1509,

- odzieży i innych asortymentów ubioru- 150,

- innego rodzaju pomocy – 244.

 Ogółem kwota pomocy w roku 2020 wyniosła: 82.081,73 zł.  (2019 - 56. 336,08 )

Łączna kwota udzielonej pomocy osobom potrzebującym w latach 2012-2020 wyniosła 370.234,03 złotych (w roku 2020- 82.081,73 zł.)

I. W dniu 5 marca 2020 roku uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjer wykonali usługę fryzjerską zaprzyjaźnionym ze szkołą osobom głuchym i słabo słyszącym. Do  tego spotkania doszło w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej w ramach organizowanych tam spotkań ph. "Dobroczynne czwartki". Uczennice pod opieką nauczyciela zawodu p. Jolanty Czakon mogły doskonalić swoje umiejętności praktyczne z zakresu strzyżenia męskiego i damskiego czy też modelowania włosów.

Korzyści ze spotkania były obustronne, ponieważ osoby głuche i słabo słyszące  wychodząc z siedziby Oddziału były bardzo zadowolone z odświeżonych fryzur. A ich uśmiech był najpiękniejszym docenieniem pracy fryzjerów. Dodatkowo spotkanie to było dla uczniów doskonałą lekcją, tolerancji, życzliwości i wrażliwości na drugiego człowieka.

II. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, dzięki wzajemnej współpracy Honorowych Dawców Krwi z Klubów HDK PCK w Woli, Klubu HDK PCK przy Nemak Poland w Bielsku-Białej, Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Skoczowie, Klubu HDK PCK Kropla RH w Bielsku-Białej, Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej - Hałcnowie, Opiekunów Szkolnych Kół PCK i uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 4 w Bielsku-Białej, IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej, Szkoły Podstawowej nr 7 w Czechowicach -Dziedzicach i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie, zostało przeprowadzonych w roku 2020 r. kilkanaście zbiórek żywności w sklepach Kaufland w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach, sklepach Biedronka na terenie Bielska-Białej, w sklepie Tesco w Pszczynie, w hipermarkecie InterMarche w Cieszynie, Roy w Bestwinie. Podczas przeprowadzonych zbiórek zebrano prawie 1400 kg art. żywnościowych. Dzięki tym zbiórkom, prowadzonych kwest pieniężnych oraz dotacji z Urzędu Miasta Bielsko-Biała w kwocie 16.750,00 zł pracownicy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej zakupili art. spożywcze, przygotowali i wydali 358 paczek żywnościowych dla osób potrzebujących z okazji Świat Wielkanocnych oraz Świt Bożego Narodzenia 2020.

Ponadto pracownicy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej i ratownicy GR PCK w Bielsku-Białej rozprowadzili 100 paczek żywnościowych dla seniorów i osób będących w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, otrzymanych z firmy Circle K Polska na Święta Wielkanocne 2020.

Ponadto pracownicy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej z uzyskanych środków w kwocie 23.000,00 złotych, uzyskanych z firmy AIVA, zakupili artykuły spożywcze, przygotowali i wydali 230 paczek żywnościowych dla osób, które utraciły pracę z powodu Pandemii COVID-19.

W miesiącu grudniu 2020 pracownicy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej z pozyskanych środków finansowych z firmy AMAZON w kwocie 9.400 złotych, zakupili artykuły spożywcze, przygotowali i wydali 50 paczek żywnościowych dla seniorów i osób niepełnosprawnych na Święta Bożego Narodzenia 2020.

III. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej wspólnie z 97 szkołami podstawowymi i średnimi pow. bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego, zrealizował program pod hasłem „Akcja-Donacja, wspierający dziewczęta w okresie dojrzewania w wieku 12-18 lat, uczęszczające do szkół podstawowych i szkół średnich.

Dodatkowo informuję, że Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w dniu 26 października 2020r., przystąpił do realizacji II edycji tegoż programu w roku szkolnym 2020/2021, do którego zostało zgłoszonych 2203 beneficjentek z 61 szkół podstawowych oraz 832 beneficjentek z 16 szkół średnich pow. bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

Kilku ratowników GR PCK w Bielsku-Białej i Czechowicach-dziedzicach realizowało pomoc  starszym osobom w tym osobom dotkniętym Pandemią COVID-19. Grupom Ratownictwa PCK udało się odpowiedzieć na apel mieszkańców oraz pracowników Strasznego Dworu w Czechowicach-Dziedzicach, którzy prosili o podstawowe środki higieniczne. Z własnych środków ratowników GR PCK Czechowice-Dziedzice  i GR PCK w Bielsku-Białej zakupili miedzy innymi artykuły spożywcze,  papier toaletowy, ręczniki i chusteczki. Ponadto z Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej do ww. ośrodka trafiły również artykuły spożywcze.

Transport sanitarno-medyczny chorych.
Ratownicy Medyczni i Ratownicy KPP Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej  realizowali zlecenia transportów sanitarny.                                                                                  

 II.  Współpraca z SK PCK     -       Działalność młodzieżowa

I. W maju 2020r. Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej przeprowadził XII edycję Konkursu Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym organizowanego pod patronatem pani Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Małgorzaty Pępek. W związku z panującą Pandemią COVID-19, w tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 26 uczniów z trzech szkół ponad gimnazjalnych pow. bielskiego.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielsku-Białej.
Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. St. Maczka w Bielsku-Białej.
II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej.
Pierwszym etapem konkursu było rozwiązanie testu wiedzy na etapie szkolnym z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, który wyłonił finalistów do etapu rejonowego. Na etapie rejonowym uczestnicy pisali metodą online, esej na temat „Rola Polskiego Czerwonego Krzyża w niesieniu pomocy humanitarnej ofiarom II wojny światowej”. W tym roku Komisja Konkursowa nie wyłoniła zwycięzców tej edycji. Uczestnicy etapu rejonowego otrzymali podziękowania i upominki za udział w tej Edycji Wiedzy o  Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

 III.  Promowanie i rozwijanie honorowego krwiodawstwa.                                                        

Zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie popularyzacji honorowego krwiodawstwa jest zachęcanie jak największej liczby zdrowych osób do bezpłatnego oddawania krwi. Zadanie to realizowane jest m.in. za pośrednictwem 27 Klubów HDK PCK. To właśnie honorowi dawcy krwi zrzeszeni w Klubach HDK PCK są  ofiarnymi działaczami Polskiego Czerwonego Krzyża, bowiem uczestniczą w realizacji w większości  statutowych zadań PCK.

W 2020 r. zorganizowano  168 (2019-156)  różnych imprez i akcji z poborem krwi. W 2020 roku dzięki działaczom PCK, poświadczoną przez służbę krwi pozyskano 1.764,770ml krwi pełnej ( 2019 - 1.287,600 ml) - pełna ilość zebranej krwi na terenie działania OR PCK-  22.693,550 (2019 - 12.786, 250 litra).

Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym realizował zadanie publiczne Polskiego Czerwonego Krzyża,  określone w § 6 ust. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1371) poprzez realizacje w  okresie od 01.01.2020r.
 – 31.12.2020 r. umowy nr NCK-D/UM/43/2019, zawartej, pomiędzy Skarbem Państwa
– Ministrem Zdrowia a Polskim Czerwonym Krzyżem.  Dane liczbowe określające realizację zadania, stan na dzień 31 grudnia 2020 roku:

 liczba nadanych odznak, legitymacji i okładek ZHDK :

- okładek, legitymacji i odznak po 5/6 litrach -  410

- okładek, legitymacji i odznak po 10/12 litrach - 188

- okładek, legitymacji i odznak po 15/18 litrach -103

- łącznie nadań  (okładki, legitymacje,  odznaki) - 701

 IV.        77. Tour de Pologne .

Tour de Pologne to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. Polski Czerwony Krzyż po raz czwarty był partnerem wyścigu.

W dniu 7 sierpnia 2020r. 63 Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża wraz ich sympatykami, jako Wolontariusze Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, zabezpieczało nieodpłatnie na terenie Miasta Bielsko-Biała od Przegibka do ul. Żywieckiej trasę przejazdu III etapu Tour de Pologne

W dniu 18 lipca 2020r. odbyły się drużynowe i indywidualne zawody wędkarskie, metodą spławikową o Puchar Przewodniczącej Rady Osiedla Bielsko-Biała-Hałcnów, zorganizowane przez Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie oraz Radę Osiedla Bielsko-Biała -Hałcnów dla Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i ich sympatyków rej. bielskiego, na stawie PZW Karaś w Bielsku-Białej ul Grenady 4.

W zawodach wzięło udział jedenaście trzyosobowych drużyn wędkarskich z Klubów HDK PCK rej. bielskiego.

V. Grupy Ratownictwa OR PCK Bielsko-Biała.


Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach w roku sprawozdawczym dokonały:

-  zabezpieczeń imprez-zgromadzeń publicznych – 23,

-  imprez masowych – 9, dla podmiotów zewnętrznych – 14.

Ogólnie udzielono pomocy osobom podczas ww. działań – 7.

Przeprowadzono 4 pokazy w tym 3 nieodpłatnie dla podmiotów zewnętrznych i 1 w ramach działalności gospodarczej. Grupy uczestniczyły w 3 zorganizowanych ćwiczeniach/manewrach/zawodach- nieodpłatnie (2019- 19) i jedno ćwiczenie nieodpłatnie wewnątrz grup. Grupy uczestniczyły w 7 akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

VI.  Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomocy osobom poszkodowanym.

Na podstawie Zarządzenia Nr ON.0050,1077.2020.ZK Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18.05.2020r. w sprawie utworzenia formacji OC na terenie miasta Bielska-Białej, Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej utworzył Pluton wsparcia humanitarnego w oparciu o grupę wsparcia humanitarnego oraz grupę poszukiwawczo - ratowniczą PCK. Stworzono schemat organizacyjny, przeznaczenie i podstawowe zadania FOC Plutonu wsparcia humanitarnego. Opracowano obsadę etatową oraz tabelę należności podstawowego sprzętu.

Nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do pełnienia służby na stanowiskach określonych w etatach osobowych Plutonu wsparcia humanitarnego, po uprzednim uzgodnieniu wykazów osób etatowych z administracją wojskowa.

Dla osób przeznaczonych do pełnienia służby w formacjach obrony cywilnej, założono Książkę ewidencji osób wyznaczonych do pełnienia służby w formacji OC Plutonu wparcia. Opracowano plan działania formacji OC Plutonu wsparcia Nr.SB/1/PLOO/T/9 – który został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Szefa OC Miasta.

Zarządzeniem Nr ON.0050,1077.2020.ZK Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 lipca 2020r. został wdrożony Program i Plan szkolenia w zakresie obrony cywilnej w mieście Bielsko-Biała na lata 2019-2023.

W działaniu formacji OC Plutonu wsparcia humanitarnego przy OR PCK w Bielsku-Białej są uwzględnieni pracownicy i wolontariusze OR PCK w Bielsku-Białej oraz ratownicy GR PCK w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach.

Instruktorzy PP

W roku sprawozdawczym dwóch Instruktorów OR PCK w B-B, z uwagi na obostrzenia sanitarne wynikające z zagrożenia pandemicznego COVID-19, nie prowadziło szkoleń ani kursów.

 VII. Upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzkiej godności. 

Kilku ratowników czechowickiego PCK jest wytypowanych do pomocy starszym osobom. Grupom Ratowniczym PCK w Bielsku-Białej i Czechowicach-dziedzicach udało się odpowiedzieć na apel mieszkańców Bielska-Białej i pracowników Strasznego Dworu w Czechowicach-Dziedzicach, którzy prosili o podstawowe środki higieniczne. Z własnych środków ratowników GR PCK Czechowice-Dziedzice zakupiła papier toaletowy, ręczniki i chusteczki. Ponadto z Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej do ośrodka trafiły również artykuły spożywcze.

W maju 2020r., Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej przeprowadził XII Edycję Konkursu Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym organizowana pod patronatem Pani Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzaty Pępek. W związku z panującą Pandemia COVID-19, w tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 26 uczniów z trzech szkół ponad gimnazjalnych pow. bielskiego.

Pierwszym etapem konkursu było rozwiązanie testu wiedzy na etapie szkolnym z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, który wyłonił finalistów do etapu rejonowego. Na etapie rejonowym uczestnicy pisali metodą onlain esej na temat „Rola Polskiego Czerwonego Krzyża w niesieniu pomocy humanitarnej ofiarom II wojny światowej”. W tym roku Komisja Konkursowa nie wyłoniła zwycięzców tej edycji. Uczestnicy etapu rejonowego otrzymali podziękowania i upominki za udział w tej Edycji Wiedzy o  Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

VIII. Współpraca międzynarodowa.

Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej po raz kolejny z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 2020r. przygotował i wysłał trzy paczki żywnościowe i rzeczowe w ramach akcji ph. „SIEDEMDZIESIĄTA CZWARTA noworocznej paczka”  na Zaporoże,  do 5-osobowej rodziny SERHIJA SYNENKO (Синенко_Сергій_Петрович) Przedsiębiorcy z Zaporoża , wolontariusz, bardzo aktywnego podczas Rewolucji Godności. Został spalony we własnym samochodzie 13 lutego 2014r. pod Czerwonym Jarem na granicy Zaporoskiej i Dnipropietrowskiej obłasti.

IX.    Inne ważne działania

W roku 2020 Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej złożył oferty w postępowaniach konkursowych na dofinansowanie swojej działalności:                                                           
1. Urząd Miejski w Bielsku-Białej

a) Paczki świąteczne Bożego Narodzenia 2020 r. - kwota 16.750,00

2. Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

a)      "Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielenia pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy" - kwota  25.000,00 zł

X.  Kontrole.

 W 2020 r. w Oddziale Rejonowym nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.

XI . Promocja stowarzyszenia.

O naszych działaniach staraliśmy się, informować na bieżąco nasze społeczeństwo w mediach lokalnych, na stronie internetowej. Od wielu lat prowadzimy kampanię marketingową, która ma na celu przekonanie odbiorców do wskazania w zeznaniach podatkowych PCK, jako organizacji, której warto przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Stałą forma promocyjną jest wydawanie kalendarza ściennego i kalendarzyka kieszonkowego, które są rozdawane podczas różnych imprez i akcji krwiodawstwa.

Rozliczenie finansowe OR PCK w Bielsku-Białej

Zestawienie finansowe OR PCK w Bielsku-Białej od 01.01.2020r. do 31.12.2020r

Przychody  = 734.830,36 zł,

Koszt = 722 737,30 zł.

Wynik= + 12.093,06

Zestawienie finansowe OR PCK w Bielsku-Białej uwzględniające rozliczenia przychody i wydatki w biurze PCK w  Cieszynie.

Przychody  = 3779,69 zł,

Koszt = 11 375,17 zł.

Wynik= - 7 595,48 zł

Reasumując, bilans na 31.12.2020r. OR PCK w Bielsku-Białej wynosi: + 4.497,58 zł.

 

XII   Podsumowanie

Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża kontynuował przez cały rok zadania określone w strategii PCK na lata 2016-2020. Koncentrowaliśmy się głównie na takich dziedzinach działalności statutowej jak: honorowe krwiodawstwo, ratownictwo, promocja zdrowia i pomoc socjalna oraz upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych międzynarodowego prawa humanitarnego, konfliktów zbrojnych oraz kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzkiej godności.

Najwięcej realizowanych programów i organizowanych akcji dotyczyło przede wszystkim zdrowego stylu życia w środowisku dziecięco-młodzieżowym takich jak Akcja #Donacja, czy Program dla uczniów kl. I-III i klas IV-VI ph. „Dziel się uśmiechem”. Najliczniejszą grupę członków i wolontariuszy naszego Stowarzyszenia stanowią honorowi dawcy krwi zrzeszeni w Klubach HDK PCK, którzy każdego roku włączają się nie tylko w akcje ogólnopolskie promujące honorowe krwiodawstwo, ale też realizują zadania statutowe PCK oraz własne programy. Nasz Oddział  Rejonowy PCK  coraz więcej ubiega się o środki z różnych źródeł pisząc różnego rodzaju programy – akcja lato, pomoc świąteczna czy Grupa Czechowice-Dziedzice na działalność i doposażenie w tym dofinansowanie kwocie 10 tys. złotych z UG w Czechowicach-Dziedzicach  na zakup samochodu towarowo-osobowego Ford w miesiącu grudniu 2020r.  Wydaje się to ważne dla nowych władz rejonu w celu pozyskiwania środków na działalność mając na uwadze trudności w pozyskiwaniu środków na działalność i rosnących kosztów utrzymania.

Bardzo ważnym działaniem w okresie pandemii COVID-19, była realizacja opracowanego w miesiącu kwietniu 2020 przez Dyrektora OR PCK w Bielsku-Białej p. Marka Mielnika Programu Oszczędnościowego, który pozwolił zaoszczędzić prawie  25 tys. złotych.

Rok 2020 był rokiem bardzo ciężkim dla OR PCK w Bielsku-Białej, z uwagi na Pandemię COVID-19, która spowodowała spadek przychodów dla OR PCK w BB , pochodzących z zabezpieczeń imprez sportowo – rekreacyjnych, które zostały odwołane lub ograniczone ilościowo, z przyczyn odwołania koncertu charytatywnego z którego  w roku 2019 mieliśmy przychód w kwocie 34 tys. złotych netto.

Obniżył się w roku 2020 przychód z realizowanych transportów sanitarnych na rzecz szpitali i osób prywatnych, który był spowodowany zamknięciem się szpitali przez COVID-19, ograniczeniem zabiegów leczniczych w tych szpitalach.

Z powodu ograniczeń i zmian w szkolnictwie spowodowanych pandemią COVID-19, wpłynęły mniejsze składki członkowskie PCK ze SK PCK. Opiekunowie nie mieli od kogo pozyskać tych składek, bo uczniowie uczyli się zdalnie w miejscach zamieszkania a nie w szkołach. Została przeprowadzona zmniejszona akcja „Gorączka Złota”  w której wzięło tylko 7 placówek szkolnych(2019-45), które zebrały łącznie kwotę - 2.666,08zł. (2019-15.385,55 złotych).

W sprawozdaniu ujęte są tylko najważniejsze działania podejmowane przez nasze jednostki
w rejonie działania ( Miasto Bielsko-Biała wraz z powiatem oraz  biuro w  Żywiec i Cieszynie  z powiatem). Nie jesteśmy w stanie ująć wszystkich inicjatyw, jakie w codziennej pracy podejmują jednostki podstawowe jak Kluby HDK PCK, Szkolne Koła PCK, Kluby Wiewiórka PCK, Grupy Ratownictwa. Tych działań jest bardzo dużo, które kierowane są do społeczeństwa. Mimo zmniejszającej się liczby jednostek podstawowych (reforma w szkolnictwie) w dalszym ciągu dysponujemy dużym potencjałem społeczników, którzy chętnie realizują zadania pomocowe na rzecz osób potrzebujących. Wszystkim ludziom o wspaniałych sercach, członkom PCK, wolontariuszom, opiekunom szkolnych kół PCK i klubów Wiewiórka PCK, honorowym dawcom krwi, jednostkom samorządowym, licznym sympatykom, darczyńcom oraz pracownikom, którzy realizowali i pomagali realizować zadania PCK w roku sprawozdawczym serdecznie dziękujemy.”

W imieniu własnym chciałbym podziękować za  dotychczasową pracę członkom Zarządu Oddziału Rejonowego PCK, Dyrektorowi p. Markowi  Mielnikowi wraz z pracownikami. Szczególne podziękowania należą się  wielu opiekunom SK PCK, krwiodawcom, za wspieranie działań prowadzonych przez biuro i Zarząd. Należy podkreślić, że wiele osób „na telefon” było proszonych o pomoc np. podczas prowadzonych zbiórek pieniężnych do puszek, rozładunku pasty, zbiórek żywności w hipermarketach czy przy pakowaniu i wydawaniu paczek świątecznych.

Henryk STOKŁOSA

Wiceprezes Oddziału Rejonowego

PCK w Bielsku-Białej