• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
 • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
 • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Sprawozdanie Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej za rok 2018

                                       S P R A W O Z D A N I E

z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej za okres 01.01-31.12.2018 r.

 

W dniu 23 lutego 2018 r. podczas Zjazdu Sprawozdawczego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z funkcji Sekretarza Zarządu Oddziału

zrezygnował Pan Robert WOŚKO. W wyniku wyborów sekretarzem został wybrany Pan Jerzy ZUŻAŁEK, który w listopadzie zrezygnował z pracy w Zarządzie Rejonowym PCK . W związku z powołaniem p. Bogdana Ogrockiego na stanowisko Dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK,  Zarząd Oddziału Rejonowego na posiedzeniu w dniu   25.09.2019 r powierzył obowiązki Prezesa OR PCK W Bielsku- Białej p. Antoniemu Kruczek

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej w 2018 r. spotykał się na swoich posiedzeniach 10 razy w trakcie których podjął  16 uchwał

Pan Jerzy ZUŻAŁEK, w listopadzie 2018 zrezygnował z pracy w Zarządzie Oddziału Rejonowego PCK.

Na terenie działania Zarządu Oddziału Rejonowego PCK działa 89 placówek podstawowych , skupiających 1 419 członków.

           Pracownicy wraz działaczami Oddziału Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w roku 2018 zrealizowali następujące przedsięwzięcia w zakresie:

I.  Udzielania pomocy rzeczowej i doraźnej,

II. Współpraca ze Szkolnymi Kołami PCK,

III. Grupy Ratownictwa PCK - zabezpieczenie medyczne imprez masowych,                                                                    IV. Transport sanitarno-medyczny chorych,

V. Honorowe krwiodawstwo,

VI. Inne imprezy.

 

I. Udzielanie pomocy rzeczowej i doraźnej.

 

W zakresie pomocy rzeczowej i doraźnej w roku 2018, Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej skupił się przede wszystkim na organizacji pomocy żywnościowej dla najuboższych przez cały rok, a szczególnie w okresie świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia. Podczas przeprowadzonych zbiórek żywności w hipermarketach na terenie miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, dzięki ludzkiej ofiarności OR PCK w Bielsku-Białej przez cały rok udzielił pomocy łącznie  3 584   osobom, poprzez:

- wydanie paczek żywnościowych:   664   szt.,  dla 1 809 osób

- odzież: dla   263 osób,

- inny rodzaj pomocy: 10 wyprawek dla żaka o wartości 1 097,27 zł

 Łączna wartość udzielonej pomocy wyniosła:   60 214,00  złotych.
Paczki przygotowywane były przy wsparciu finansowym,  jakie udzieliło miasto Bielsko-Biała w kwocie 13 000,00 zł .
Łączny koszt przygotowanych paczek oraz wydanych  innych art. żywnościowych wyniósł  56.116,73  zł.      

W miesiącu marcu 2018r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej przygotował z okazji Świąt Wielkiej Nocy, 154 paczek żywnościowych dla osób potrzebujących, starszych i samotnie mieszkających o wartości 11.599,00 złotych

W dniu dniach 15-24 grudnia 2018r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej przygotował z okazji Świat Bożego Narodzenia 320 paczek żywnościowych dla osób potrzebujących, starszych i samotnie mieszkających o wartości 25.000,00 złotych. Artykuły spożywcze zakupiono między innymi w ramach znaczącego dofinansowania z Urzędu Miasta Bielsko-Biała w kwocie 13.000,00, wkładu własnego oraz zbiórek żywności przeprowadzonych przez uczniów szkół, w których funkcjonują Szkolne Koła PCK na terenie pow. bielskiego i żywieckiego. Obfite dary mieszkańców Bielska-Białej, pow. bielskiego i żywieckiego były zebrane również podczas zbiórki artykułów żywnościowych organizowanych w Intermarche w Bielsku-Białej, Cieszynie oraz sklepie Roll w Bestwinie.

W roku 2018 r. Biuro OR PCK w Bielsku-Białej w ramach współpracy z Agencją Rynku Rolnego otrzymało 747 rodzin , 18000 kg jabłek wycofanych z rynku w ramach mechanizmu "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw", w celu bezpłatnego - charytatywnego przekazania osobom potrzebującym, szkołom  z pow. żywieckiego.

II. Współpraca ze Szkolnymi Kołami PCK.

 

W dniu 21 kwietnia 2018r., w Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 6, odbyły się XXVI Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej szkolnych zespołów ratowniczych miasta Bielsko-Biała i pow. bielskiego oraz żywieckiego. Sędzią Głównym Mistrzostw był p. Henryk Stokłosa instruktor Pierwszej Pomocy PCK.

W mistrzostwach uczestniczyły zespoły 11 szkół wraz z opiekunami:

Uczestnicy swoje umiejętności mogli pokazać mieszkańcom Bielska-Białej na terenie starówki Bielska-Białej. Podczas pozorowanych scenek zawodnicy mogli wykazać się umiejętnościami na stacjach :

1.Alpiniści:                                                                                                                             
2.Niewidomy:                                                                                                                               
3. Piromani:                                                                                                                                   
4. Piraci drogowi:                                                                                                                                                                              
5. Test wiedzy z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy, którego pisała cała drużyna.

W XXVI Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej zwyciężył zespół z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach, zdobywając Puchar Przechodni Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej oraz puchar za zajęcie I miejsca. II miejsce zajął zespół z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w  Czechowicach Dziedzicach III miejsce zajął zespół z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Bielsku-Białej.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach reprezentowało Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w Etapie XXII Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Katowicach, które odbyły się w dniu 19.05.2018r.

Uczestnicy Mistrzostw otrzymali dyplomy za uczestnictwo, zwycięzcy otrzymali drobne upominki.                                                                                                                                          

W dniu 17 kwietnia 2018 r. na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu pod patronatem Starostwa Żywieckiego zostały przeprowadzone Drużynowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża rej. pow. żywieckiego.

W zawodach tych wzięły udział 5 osobowe drużyny pierwszej pomocy ze szkół średnich z powiatu żywieckiego. Na trasie Zawodów zorganizowanych zostało 5 stacji, gdzie zawodnicy musieli wykazać się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Ponadto uczestnicy drużynowo rozwiązywali test. Nad sprawnym przebiegiem zawodów i wiedzą merytoryczną czuwała komisja pod przewodnictwem p. Witolda Ścieszki.

W ramach zmagań teoretycznych i części praktycznej zwycięzcą została drużyna z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu zajmując I miejsce.
II miejsce - drużyna z Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu I oni to będą brać udział w Rejonowym Etapie Ogólnopolskich Mistrzostw I Pomocy PCK w Bielsku Białej w dniu 21 kwietnia br. III miejsce - drużyna z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu. Drużyny, które zajęły miejsca od I - III zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy. Wręczenia dokonali: wiceprezes OR PCK w Bielsku-Białej p . Antoni Kruczek, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Żywieckiego - p. Andrzej Widzyk oraz Sędzia Główny - p. Witold Ścieszka. Sponsorami nagród byli: Starostwo Żywieckie oraz Urząd Miejski w Żywcu.Dokonując podsumowania zawodów, wiceprezes OR PCK w Bielsku-Białej podziękował młodzieży za udział, opiekunom drużyn za przygotowanie młodzieży, dyrektorowi szkoły za możliwość ich przeprowadzenia a Staroście Żywieckiemu za objęcie zawodów corocznym patronatem.

W dniu  8 maja 2018r w Bielsku-Białej odbył się  Konkurs Promocji Zdrowego Stylu Życia „Mały Ratownik”  Polskiego Czerwonego Krzyża został zorganizowany dla 32 uczniów z  17  szkół podstawowych.

W roku bieżącym zgłosiło się do udziału w konkursie tylko 5  szkół  - 2 uczniów w kategorii klas I – III oraz 6 uczestników w kategorii klas  IV -  VI. Konkurs został rozegrany w dwu  kategoriach wiekowo/klasowych: kl. I-III i kl. IV - VI. Dla uczestników przygotowano test oraz krzyżówkę. Ponadto każdy uczestnik przedstawił rysunek pt „ Honorowy Dawca  Krwi”.

- w kategorii klas I- III,   I miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej nr 26 w Bielsku-Białej - Dominika Owczarz , która uzyskała największą liczbą i reprezentowała OR PCK w Bielsku-Białej w konkursie, który odbył się w dniu 29.05 w Katowicach - w kategorii klas IV - VI, reprezentantem OR PCK w Biesku-Białej był uczeń Szkoły Podstawowej nr 26 w Bielsku-Białe j- Paweł Pezda, który uzyskał największą ilość punktów i zajął I miejsce.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

W  dniu 16 maja br. w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu został przeprowadzony rejonowy etap konkursu Promocji Zdrowego Stylu Życia „Mały Ratownik" . Udział wzięło 25 uczniów z 13 Szkół Podstawowych z powiatu żywieckiego.

Każdy uczestnik zobowiązany był do rozwiązania testu i krzyżówki. Ponadto warunkiem udziału w konkursie było wykonanie przez ucznia rysunku ph. „HONOROWY DAWCA KRWI”.

W kategorii klas I-III : najwięcej punktów zdobyła i I miejsce zajęła Maria Jagosz ze SP nr 3 w Żywcu.

W kategorii kl. IV – VI :  I miejsce zajęła – Martyna Butor SP Pewel Mała.

W/w uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Żywiec, UG w Lipowej .

Zwycięzcy etapu rejonowego konkursu w kategorii kl. I-III - Maria Jagosz ze SP nr 3 w Żywcu oraz w kategorii kl. IV-VI – Martyna Butor ze SP w Pewli Małej brały udział w etapie okręgowym konkursu w Katowicach w dniu 29.V.br.

W dniu 11 maja br. zakończyła się X Edycja Konkursu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego organizowana przez Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w roku 2018 pod patronatem Pani Małgorzaty Pępek Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 72 uczniów z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych pow. bielskiego i żywieckiego. Pierwszym etapem konkursu było rozwiązanie testu wiedzy na etapie szkolnym z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, który wyłonił finalistów do etapu rejonowego. Na etapie rejonowym uczestnicy pisali esej na temat „Ochrona ludności cywilnej w międzynarodowych konfliktach zbrojnych, w świetle Międzynarodowego Prawa Humanitarnego”.

Zwyciężczynią X Edycji konkursu została  Julia LIGOCKA uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu.

Drugie miejsce zajął Kacper BIAŁOŻYT uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Milówce.

Trzecie równorzędne miejsce w konkursie zajęły: Monika GIBAS uczennica z IV Liceum Ogólnokształcącego  w Bielsku-Białej oraz Kinga WIZIMIRSKA uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu. 

Główną nagrodę wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Gmachu Sejmu ufundowana przez p. Małgorzatę Pępek odebrało 4  zwycięzców  Finału z osobami towarzyszącymi

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, prowadził w roku szkolnym 2017/2018 w  placówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie Miasta Bielsko-Biała, pow. bielskiego i pow. żywieckiego,  Akcję ph. "Gorączka Złota 2018". W akcji brało udział ogółem 49 placówek szkolnych, z tego 28 szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz cztery przedszkola z Miasta Bielsko-Biała i pow. bielskiego i 17 szkół z pow. żywieckiego. W trakcie zakończonej akcji, zabrano łącznie złotych monet na kwotę 12.210.78 złotych. Jest to kolejna rekordowa zbiórka "Gorączki Złota". Największym zbieraczem złota w roku szkolnym 2017/2018 w kat. szkół na terenie pow. bielskiego zostały: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie - 1076,91 złotych. Szkoła Podstawowa nr 13 wraz
z klasami gimnazjalnymi w Bielsku-Białej - 1030,77 złotych. W kat. przedszkoli na terenie pow. bielskiego zostały: Przedszkole w Ligocie - 280,19 złotych. Największym zbieraczem złota w roku szkolnym 2017/2018 w kat. szkół na terenie pow. żywieckiego został: Zespół Szkół w Gilowicach - 820,80 złotych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w akcji. Zebrane środki zostały przekazane częściowo na organizację półkolonii dla dzieci, wyprawki dla Żaka oraz pomoc żywnościową dla osób najuboższych, starszych- samotnie mieszkających

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej wspólnie z firmą Mars Polska, producentem bezcukrowych gum do żucia Orbit® rozpoczął październiku w 12 szkołach podstawowych na terenie Miasta Bielsko-Biała i pow. bielskiego oraz żywieckiego realizację VI edycji programu edukacyjnego „Dziel się Uśmiechem” (DSU) . Łącznie w programie bierze udział 1443 uczniów w klasach 1-3 „Ja i moje ząbki” oraz w klasach IV-VI „Ja i mój uśmiech”..

Każde dziecko, otrzymało bezpłatny zestaw do pielęgnacji zębów, składający się ze szczoteczki, pasty oraz bezcukrowej gumy do żucia. Uczniowie otrzymali również zeszyty edukacyjne.

Po raz kolejny  24 maja 2018r. Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej i Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej byli współorganizatorami warsztatów taneczno-kulinarnych dla osób głuchych i słabo słyszących pn. „Zdrowe życie-wesołe życie”. Podczas imprezy gościom zaprezentowano  przykłady zdrowego stylu życia na które składają się m.in. zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna, taniec sprawia najwięcej radości.

Goście spotkania zostali powitani przez Dyrektor Szkoły p. Renatę Nowak oraz Dyrektora Biura OR PCK p. Marka Mielnika. Natomiast zespół instrumentalno-wokalny, przywitał gości śpiewająco, a teksty piosenek tłumaczone były na polski język migowy przez p. Małgorzatę Szczeblewską.

Po występie artystycznym mgr Marzena Kozłowska-Wolny przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą działalności charytatywnej szkoły prowadzonej w ramach SK PCK i nie tylko.  Uczniowie, uczą się w zawodzie kucharz, pod okiem mgr inż. Ewy Antos-Zawiślak podali dania, a wśród nich orzeźwiający chłodnik, sałatę marzeń a na deser pudding chia z owocami. Była też degustacja naparów ziołowych o smaku pokrzywowym, imbirowym i hibiskusowym:


W roku 2018 na terenie działania OR PCK działało 64 SK PCK, w tym członków oraz wolontariuszy ogółem  1 031 osób.

Ponadto w szkołach podstawowych i przedszkolach funkcjonowały 26 Kluby „Wiewiórka", w których było 437 członków.     

Młodzież SK PCK w roku 2018, brała  czynny udział w zbiórkach żywności na rzecz osób potrzebujących pod hasłem „Dni Walki z Głodem i Ubóstwem

 W roku 2018 uczniowie Szkolnych Kół PCK wraz ze swoimi opiekunami włączyli się w akcję Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej – świąteczną zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Bielska-Białej i pow. bielskiego z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia w markecie „InterMarche” przy ul. Żywieckiej 19A. Młodzież w zbiórce żywności brała udział po godzinach lekcyjnych (od 15.00 do 19.00) oraz w dniu wolnym od nauki (sobota), poświęcając swój wolny czas. Uczniowie tych szkół po raz kolejny udowodnili, że empatia odgrywa w ich życiu bardzo ważną rolę. Zebrane artykuły spożywcze trafiły do osób samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej i wiele potrzebujących rodzin .

 

III. Prowadzenie szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej działają 2  Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej i w Czechowicach-Dziedzicach, które ogółem liczą członków. Grupy Ratownictwa swoją aktywność realizowały głównie poprzez zabezpieczanie imprez masowych i pokazów pierwszej pomocy oraz prowadzenie kursów przez Instruktorów PP.

 W Bielsku-Białej tradycyjnie Sztab tworzyła Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała a Oddział Rejonowy wspierał jego działania. W  roku 2018 razem z Orkiestrą graliśmy „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. W ramach WOŚP na Rynku odbył się Finałowy koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie Podbeskidzki Przegląd Muzyczny a najmłodsi bielszczanie bawili się w „Gemini Park” z Klaunem Cyrulikiem oraz uczyli się pierwszej pomocy. Razem z WOŚP grali również krwiodawcy, mogli oni oddać krew w mobilnym punkcie, który znajdował się przy parkingu obok Zamku Książąt Sułkowskich.                                   Jak co roku,  Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej  organizowała zbiórkę  podczas finału WOŚP, a siedziba sztabu była w budynku OR PCK

Ponad 350 wolontariuszy kwestowało  stycznia na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy Podbeskidzia bardzo licznie i chętnie wsparli akcję, za tzw. „wrzutę” do puszki otrzymywali znane wszystkim czerwone serduszka. Podczas 26. Finału uzbieraliśmy 403 tysiące złotych i tym samym pobiliśmy rekord z poprzedniego roku.

Instruktorzy PP zrealizowali szkolenia i kursy w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, podczas których zostało łącznie zostało przeszkolonych  239    osób,

Ogółem- kursów PP – .

Pan Henryk STOKŁOSA –              kursy/   24    osób.  239

Pan Mirosław TORBIAK -              kurs/     0       osób.  0

 

Zabezpieczenia medyczne imprez masowych.

W roku 2018      grupy ratownictwa OR PCK w Bielsku-Białej przeprowadziły łącznie zabezpieczeń publicznych -                                w tym :

 - GR PCK BB –            40

- GR PCK CZ-DZ –       28                   

imprez masowych w tym sportowych;

- GR PCK B-B -             10

- GR PCK CZ-DZ-          1

  oraz podmioty zewnętrzne

- GR PCK B-B -             30

-  GR PCK CZ-DZ -        1

 -  GR PCK B-B –                        osobom udzielono pomocy,   34

-  GR PCK CZ-DZ -                    osobom udzielono pomocy,   60

 Pokazy wewnątrz grupy i dla podmiotów zewnętrznych:

* GR PCK B-B     -    3

* GR PCK CZ-DZ –  3

 Udział w manewrach, zawodach, ćwiczeniach wewnątrz grupy:

* GR PCK B-B   -     16

* GR PCK CZ-DZ –   8                                                                                                                   

 Łącznie ratownicy przepracowali podczas zabezpieczeń imprez, akcji itp. :                                                                                                 
 -  ratownicy grupy  Bielsko-Biała                    1861 godz.                                                                                              
-  ratownicy grupy  Czechowice-Dziedzice     1082 godz.          

Ratownicy i kandydaci z GR PCK Bielsko-Biała oraz ratownicy GR PCK Czechowice-Dziedzice doskonalili swoje umiejętności pracy z urządzeniami GPS oraz ćwiczyli przeszukiwanie wyznaczonych sektorów metodą tzw. "szybkiej trójki". Wspólne ćwiczenia są elementem integracji środowiska ratowniczego PCK oraz okazją do wymiany doświadczeń, stąd też w bieżącym roku planowane są kolejne tego typu działania.

 

IV. Transport sanitarno-medyczny chorych oraz zabezpieczenia medyczne imprez .

Ratownicy Medyczni i Ratownicy KPP Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej w raz z ratownikami GR PCK w Bielsku-Białej i GR PCK w Czechowicach-Dziedzicach   realizowali zlecenia transportów sanitarny oraz zabezpieczenia medyczne imprez.

 Łącznie Ratownicy Medyczni i Ratownicy KPP Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej w roku 2018 uzyskali przychód (za zabezpieczenia imprez,  transport sanitarny)  w kwocie   426.014.59 zł.

 V. Honorowe krwiodawstwo.

Honorowi Krwiodawcy zrzeszeni w Klubach HDK PCK rej. bielskiego w roku 2018 pozyskali łącznie   3 514,950  litrów krwi  podczas  142 akcji: takich jak : „Oddaj krew idź na mecz” wraz z TS "Podbeskidzie" Bielsko-Biała, „Grupa Muszkieterzy" z siecią handlową "Intermarche" i "BicoMarche” „Młoda Krew Ratuje Zycie” organizowana w szkołach oraz liczne otwarte akcje poboru krwi.

Najbardziej zasłużeni honorowi dawcy krwi za swoją aktywną działalność zostali odznaczeni w dniu 28.11.2018 r. podczas uroczystej Akademii w OSP " Gminnym Ośrodku Kultury w Łekwicy. Odznaki Honorowe  PCK odebrało   krwiodawców,    krwiodawców otrzymało odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz uhonorowano 1 krwiodawcę statuetką  "Kryształowe Serce".

 Przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej działają obecnie  20 Klubów HDK PCK, które skupiają 480 członków.

W dniu 12 lutego 2018 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie honorowych krwiodawców rejonu bielskiego zorganizowane przez diecezjalną "Caritas" oraz Rejonową Radę Honorowych Dawców Krwi PCK w Bielsku-Białej.

Spotkanie honorowych zainaugurowało piąty rok diecezjalnej edycji ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „Podaruj kroplę miłości”. W uroczystej mszy św. uczestniczyli Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej Pan Bogdan OGROCKI, Wiceprezes Pan Antoni KRUCZEK, Dyrektor Biura Pan Marek MIELNIK, Przewodniczący RR HDK PCK w Bielsku-Białej Pan Jerzy ZUŻAŁEK oraz Prezesi klubów HDK i ponad 100 członków z 3 klubów honorowych dawców krwi z Bielska-Białej, Jasienicy wraz ze sztandarem, Jaworza, Wilamowic, Kobiernic, Bestwiny i Łękawicy oraz z Kęt.      Uroczystą mszę św. koncelebrował JE bp Piotr GREGER, który w trakcie kazania powiedział cyt. " Grono krwiodawców stanowi niezaprzeczalny dowód, że przykazanie miłości bliźniego wyrażone troską o jego życie i zdrowie jest sprawą priorytetową”. Odniósł się do czytania z Listu św. Jakuba cyt. " Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma". Zwrócił uwagę, że wielkość każdego daru polega między innymi na tym, że jest on niepowtarzalny, unikatowy, jedyny w swoim rodzaju. Honorowi krwiodawcy nigdy nie wiedzą komu, kiedy i w jakich okolicznościach będzie potrzebna ich krew, są anonimowi, jednakże zawsze gotowi do podzielenia się cząstką siebie dla ratowania życia i zdrowia bliźnich.  Ks. Robert KASPROWSKI - Dyrektor bielsko-żywieckiej "Caritas" i diecezjalny koordynator akcji „Podaruj kroplę miłości”- podziękował za dotychczasową wieloletnią, owocną współpracę z Rejonową Radą HDK PCK i Oddziałem Rejonowym PCK w Bielsku-Białej Stwierdził ponadto, że nieważne, jest to, czy dzieje się to pod sztandarem "Caritas" czy PCK, ważne jest aby krwi nigdy nie zabrakło nikomu potrzebującemu.– zaznaczył kapłan. Po mszy św. w trakcie wspólnego spotkania wystąpiła "Kapela Spod Czocha" z Łękawicy, która zaprezentowała góralskie przyśpiewki .

W dniu 7 lipca 2018r. Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej –Hałcnowie zorganizował zawody wędkarskie metodą gruntową dla Honorowych Dawców Krwi i ich sympatyków na stawie PZW „Karaś” w Bielsku-Białej -Hałcnowie ul. Grenady 4. W zawodach wzięło 30 zawodników.

Delegacja Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej wraz z pocztem sztandarowym a składająca się z członków Klubu HDK PCK im. Maksymiliana Marię Kolbego przy Urzędzie Gminy w Jasienicy i ich rodzinami, uczestniczyła w uroczystościach 75. rocznicy jego męczeńskiej śmierci, które odbyły się 14 sierpnia br. przy Bloku 11 na terenie byłego obozu niemieckiego Auschwitz-Birkenau. Eucharystię pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza koncelebrowali arcybiskupi i biskupi oraz kapłani diecezjalni i zakonni z różnych zakątków Polski i świata. W modlitwie uczestniczyło ok. 2 tys. osób, w tym m.in. premier Beata Szydło.

W dniach 7-9 września br. w Szczyrku odbyła się „XXIV Ogólnopolska Spartakiada Klubów HDK PCK Energetyki-Szczyrk 2018” zorganizowana po raz drugi w Beskidach przez Klub HDK PCK „Elektron” z Bielska-Białej. W spartakiadzie wzięło udział 80-cioro krwiodawców z 12 elektrowni i elektrociepłowni  z całej Polski. W tym roku zwyciężyła drużyna z Warszawy przed Zieloną- Górą i Turowem, drużyna z Bielska-Białej zajęła 4 miejsce.

W dniu  8 września  2018r. Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy, zorganizował zawody wędkarskie metoda spławikową dla Honorowych Dawców Krwi i ich sympatyków na stawie PZW Beskidy-Łodygowice . W zawodach wzięło 25 zawodników.

W dniu 21 września 2018r. krwiodawcy z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Nemak - Poland w Bielsku-Białej, podczas dwudniowej wycieczki turystyczno-krajoznawczej do Warszawy, oddali 8.550 ml krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Ponadto Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Nemak - Poland w Bielsku-Białej w roku 2018 zorganizowane wycieczki dla Honorowych Dawców Krwi do  :  Zakopanego – 3 dniowa   Częstochowy (pielgrzymka),  Wczasy w Bułgarii – 13dni, Zabawa Andrzejkowa dla 180 osób.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, podsumował X Edycję Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa ph. Zbieramy Krew dla Polski”, która była organizowana wspólnie z Grupą Muszkieterów przy sklepach Intermarche i Bricomarche
w Bielsku-Białej, Pawłowicach i Pszczynie. Podczas przedmiotowych akcji, do oddania krwi zgłosiło się 92 potencjalnych dawców, krew oddało 77. Zebrano 34,650 ml krwi.

W dniu 24 listopada br., w budynku „C” Urzędu Gminy w Łękawicy , odbyła się Akademia z okazji Jubileuszu 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce z udziałem Pani Poseł RP Małgorzaty Pępek, Radnego Sejmiku woj. śląskiego p. Stanisława Baczyńskiego, Wójta Gminy Łękawica p. Tadeusza Tomiczek oraz innych znakomitości przedstawicieli władz samorządowych pow. żywieckiego, przedstawicieli duchowieństwa i przedstawicieli służb mundurowych PSP, Policji, Wojska Polskiego. Akademię zorganizował Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej wspólnie z Klubem HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy, przy znaczącym wsparciu finansowym Miasta Bielsko-Biała - Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz Gminy Łękawica. Uroczystość odbywała się
w asyście sztandaru Polskiego Czerwonego Krzyża którego poczet sztandarowy był wystawiony przez Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi z Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy

VI. Inne imprezy  i działania:

Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej po raz kolejny był organizatorem półkolonii w okresie od 25.06.2018 do 06.07.2018 na bazie Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej.  Z wypoczynku na półkolonii skorzystało 60 dzieci pochodzących z różnych środowisk, dzielnic miasta. Dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Dzieci podzielone były na cztery grupy wiekowe, pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej realizującej program półkolonii, nad całością czuwał kierownik.

Zorganizowano dwa wyjazdy autokarowe do miejscowości:

-Żory „Muzeum Ognia”

- Ustroń „Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej,

Ponadto zorganizowano wyjścia na kąpielisko Troclik, do kina Helios, figlo-parku i ninja- park, na warsztaty do Domu Tkacza oraz Biblioteki Pedagogicznej, dzieci brały udział w ognisku integracyjnym połączonym z pieczeniem kiełbasy, przeprowadzone były zawody sportowe oraz liczne konkursy z nagrodami.

Pobyt na półkolonii pozwolił na ciekawe i aktywne spędzenie części wakacji, nawiązanie nowych znajomości. Podczas wycieczek i spacerów dzieci poznawały historię zwiedzanych miejsc oraz ich walory turystyczne.

Uczestnicy  w trakcie półkolonii  spotkali się z Policjantem, ratownikiem WOPR  i ratownikami PCK. W czasie spotkań omawiane były sprawy związane
z bezpieczeństwem na drogach, akwenach wodnych, dzieci zapoznano  z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Koszt:   Całkowity koszt zorganizowanej półkolonii wyniósł: 24.570,00 złotych z czego składa się wartość finansowa:

15.500,00 złotych- dofinansowanie z Urzędu Miasta w Bielsku-Białej,

7.070,00 złotych - własne środki finansowe, pozyskane między innymi ze zbiórek publicznych oraz sponsorów i darczyńców, którzy wsparli OR PCK w Bielsku-Białej.

2.000,00 złotych - wkład osobowy wolontariuszy.

 W dniu 08.08.2018r, w rej. ul. Górskiej i Żywieckiej w Bielsku-Białej, 45 Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz wolontariuszy skupionych w Klubach HDK PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej, zabezpieczało trasę przejazdu kolarzy podczas V etapu 75. Tour de Pologne.  W tym też czasie ratownicy GR PCK z Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzice również promowali Polski Czerwony Krzyż z okazji zbliżającego się Jubileuszu 100 lecia PCK na terenie Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej, poprzez prezentacje swojego sprzętu oraz ambulansów.  Na 126 km V etapu 75. Tour de Pologne w Bielsku-Białej, była ustawiona Lotna Premia Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji 100 Lecia jego powstania, która przypada w dniu 27 kwietnia 2019r. Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej otrzymał, jako pierwszy w Polsce taką możliwość, by przy tej okazji zaprezentować swoja działalność w trakcie tego etapu. Lotna premia jest też wyróżnieniem Nas za ubiegłoroczną pomoc krwiodawców, ratowników przy zabezpieczeniu przejazdu kolarzy podczas 74. Tour de Pologne w Bielsku-Białej i Tychach.

W dniu 24 października 2018 r. w Bielskim Centrum Kultury odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej, przy znaczącym wsparciu sponsorów, a w szczególności firm „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej "SUEZ" z Bielska –Białej, Tauron Dystrybucja. Jako pierwszy na scenie pojawił się Krzysztof Respondek, polski aktor, piosenkarz i artysta kabaretowy.  Gwiazdą wieczoru był zakopiański zespół folkowy KRYWAŃ, założony w styczniu 1973r. przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży Jutrzenka.

W dniu 12 października 2018 r. w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste nieodpłatne przekazanie dwóch ambulansów karetek marki "Mercedes Sprinter" dla Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej o wartości 48 tys. złotych oba.  Przekazane ambulanse przez Starostwo Powiatowe pozwolą naszemu oddziałowi na bardziej profesjonalną realizację zadań w zakresie transportu sanitarnego i zabezpieczeń imprez  na terenie miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.

 

„SIEDEMDZIESIĄTA CZWARTA” noworoczną paczkę została wysłana  do Zaporoża do 5-osobowej rodziny SERHIJA SYNENKO (Синенко_Сергій_Петрович). Przedsiębiorca z Zaporoża , wolontariusza, bardzo aktywnego podczas Rewolucji Godności. Został spalony we własnym samochodzie 13 lutego 2014r. pod Czerwonym Jarem na granicy Zaporoskiej i Dnipropietrowskiej obłasti. Do zabójstwa przyznała się organizacja "Duchy Sewastopola" ("Привиди Севастополя"), która pochwaliła się wideo-zapisem zdarzenia w lokalnej telewizji 16.02.2014. Zidentyfikowany na podstawie testu DNA. Serhij uznany został oficjalnie za bohatera Ukrainy, jest w spisie Niebiańskiej Sotni. Miał 36 lat.

W roku 2018 Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej złożył oferty w postępowaniach konkursowych na dofinansowanie swojej działalności:

 1. Urząd Miejski w Bielsku-Białej

 a) Paczki świąteczne Bożego Narodzenia 2018 r. - kwota 13.000,00 zł              

 b) dofinansowanie wypoczynek dzieci – półkolonia Lato 2018- kwota 15.500,00

2. Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

a)      "Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielenia pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy" - kwota  25.000,00 zł

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w 2018 r był kontrolny przez instytucje zewnętrzne :

1.  Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej w kwestii zachowania przepisów sanitarno - epidemiologicznych  w ramach realizacji zadań związanych
z transportem sanitarnym chorych oraz organizacja wypoczynku dzieci - półkolonia  Lata 2018.

2. Kuratorium Oświaty Delegatura B-B  - w kwestii  organizacji wypoczynku dzieci – półkolonia Lato 2018.

3. Agencja Restruktyzacji i Modernizacji Rolnictwa  - w zakresie zagospodarowania transportu jabłek w ramach realizacji programu "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw".

                                                      

 

                                                                                        p.o  P  R  E  Z  E  S

                                                                                      Oddziału Rejonowego

                                                                               Polskiego Czerwonego Krzyża

                                                                                         w Bielsku-Białej

                                                                                   

                                                                                                            Antoni   Kruczek

Więcej artykułów…

 1. Kurs Pierwszej Pomocy z Crtyfikatem UE w PCK w Bielsku-Bialej
 2. Akcja krwiodawstwa w Jaworzu 2019
 3. Prelekcja prowadzona w szkołach przez prezesa Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy z Jasienicy
 4. Ciąg dalszy realizacji edycji XXVII Ogólnpolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia i terapia prozdrowotna Bowena
 5. Obchodzimy Jubileusz 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 6. Bezpłatny bilet rodzinny na mecz siatkarzy BBTS Bielsko-Biała vs AGH AZS Kraków może otrzymać każdy kto odda swoją krew w ambulansie RCKiK
 7. XXII Noworoczne potkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi w Łodzi
 8. Radosnych Świąt!
 9. Pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla potrzebujacych, starszych i samotnych zorganizowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej
 10. Oddaj krew idź na mecz BBTS Bielsko-Biała vs. Buskowianka Kielce w dniu 15.12.2018r.
 11. Akademia Klubu HDK-PCK przy KWK Piast Ruch II w Woli z okazji 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce
 12. Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej i Jubileusz 100 lecia odzyskania niepodległości w Polsce
 13. Akademia Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej oraz Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy z okazji Jubileuszu 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce
 14. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z programem "Dziel się uśmiechem" w szkołach podstawowych na terenie pow. bielskiego i żywieckiego.
 15. Koncert Charytatywny Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej 2018
 16. UKIERUNKOWANI NA POTRZEBY LUDZI
 17. Ratownicy PCK pomagają spełniać marzenia – wizyta u strażaków
 18. DOŁĄCZYLI DO GRONA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI.
 19. Cenny Dar dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej
 20. 1% dla Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2017
 21. Kurs Pierwszej Pomocy z Certyfikatem UE
 22. Akcja Krwiodawstwa w Zespole Szkół ZDZ w Bielsku-Białej
 23. Podsumowanie X edycji Ogólopolskiej Akcji Krwiodawstwa "Zbieramy Krew dla Polski" w Oddziale Rejonowym Polskiego Czrwonego Krzyża w Bielsku-Białej
 24. Urząd Miejski w Żywcu odznaczony Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża
 25. Krwiodawcy z Klubu HDK PCK Nemak-Poland w Warszawie
 26. Podsumowanie akcji "Gorączki Złota 2018" w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej
 27. Spartakiada Honorowych Dawców Krwi Szczyrk-2018
 28. MULTIKO pomaga dla Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej
 29. Krwiodawcy z Jaworza w akcji
 30. Narada opiekunów Szkolnych Kół Polskiego Czerwnego Krzyża Oddziału Rejonowego w Bielsku-Białej

Strona 1 z 507